Images from NASA SDO/AIA 193 Compiled by Aryan Navabi...

Via Sakis Koukouvis