Awesome Poster on Bloom's Revised Taxonomy | TEFL & Ed Tech | Scoop.it

Via Ana Cristina Pratas, Fiona Price, Christos Pasialis, Manos Koutsoukos