Glossarissimo!
Follow
98.6K views | +56 today
Scoop.it!

(AR) (EN) (FR) (PDF) - Arabic Glossary for TVET Curricula Terms / Glossaire Arabe des Mots Techniques des Programmes ETF / ﻲﻨﻘﺘﻟﺍﻭ ﻲﻨﻬﳌﺍ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺞﻫﺎﻨﻣ ﺕﺎﺤﻠﻄﺼﻣ ﺩﺮﺴﻣ | Google Drive

(AR) (EN) (FR) (PDF) - Arabic Glossary for TVET Curricula Terms / Glossaire Arabe des Mots Techniques des Programmes ETF / ﻲﻨﻘﺘﻟﺍﻭ ﻲﻨﻬﳌﺍ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺞﻫﺎﻨﻣ ﺕﺎﺤﻠﻄﺼﻣ ﺩﺮﺴﻣ | Google Drive | Glossarissimo! | Scoop.it

"ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻠﻟ دﺮﺴﻤﻟا اﺬه ،ﺪﻳﺪﺤﺘﻟا ﻪﺟو ﻰﻠﻋ صﺎﺼﺘﺧﻻا بﺎﺤﺻﻷو ،ﺔﻣﺎﻌﺑ ﻲﺑﺮﻌﻟا ئرﺎﻘﻠﻟ مﺪﻘﻧ نأ ﺎﻧﺮﺴﻳ

ﻘﺘﻟاو ﻲﻨﻬﻤﻟا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟاو ﺐﻳرﺪﺘﻟا ﺞهﺎﻨﻣ ءﺎﻨﺒﻟ ﺔﻣزﻼﻟا ،ﻦﻴﺜﺣﺎﺒﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻩدﻮﺟو ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺤﻟا رﺎﻌﺸﺘﺳا ﺪﻌﺑ ءﺎﺟ ﺪﻗو ،ﻲﻨ
ﻲﻨﻘﺘﻟاو ﻲﻨﻬﻤﻟا ﺐﻳرﺪﺘﻟاو ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ راﺮﻘﻟا بﺎﺤﺻأو ،ﻦﻴﺼﺘﺨﻤﻟاو .
مﺎﻌﻟا ﻲﻓ أﺪﺑ يﺬﻟا ﻲﻨﻘﺘﻟاو ﻲﻨﻬﻤﻟا ﺐﻳرﺪﺘﻟاو ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻲﻤﻴﻠﻗﻹا نوﺎﻌﺘﻟا عوﺮﺸﻣ تﺎﺟﺮﺨﻣ ةرﻮآﺎﺑ دﺮﺴﻤﻟا اﺬه ﺪﻌﻳ
2003 ﺲﻤﺧ ﻪﻴﻓ كرﺎﺸﺗو ، ﻲه ﺔﻴﺑﺮﻋ لود : ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻲﻟﺎﻣو ﻲﻨﻓ ﻢﻋدو ﻞﻳﻮﻤﺘﺑ ﺮﺼﻣو ،نﺎﻨﺒﻟ ،ﺎﻳرﻮﺳ ،ندرﻷا ،ﻦﻴﻄﺴﻠﻓ
ﺔﻴﻧﺎﻤﻟﻷا ﻲﻨﻔﻟا نوﺎﻌﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺮﺒﻋ ﺔﻴﻧﺎﻤﻟﻷا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ) GTZ .(
لﺎﺠﻣ ﻲﻓ عوﺮﺸﻤﻟا ﻲﻓ ﺔآرﺎﺸﻤﻟا لوﺪﻟا ﻦﻴﺑ ﺞﺘﻨﻤﻟا راﻮﺤﻟا ﺰﻳﺰﻌﺗو ،ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ﺔآﺮﺘﺸﻣ ﺔﻐﻟ ﺮﻴﻓﻮﺗ ﻰﻟإ دﺮﺴﻤﻟا فﺪﻬﻳ
ﺪﺘﻟاو ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا دﺮﺴﻤﻟا اﺬه ﻊﺿو ﺪﻗو ،ىﺮﺧأ ﺔآﺮﺘﺸﻣ نوﺎﻌﺗ ﻊﻳرﺎﺸﻣ ﻲﻓ قﻼﻄﻧﻼﻟ ﺎﺳﺎﺳأ ﻚﻟذ ﻞﻜﺸﻴﻟ ،ﻲﻨﻘﺘﻟاو ﻲﻨﻬﻤﻟا ﺐﻳر
ﻆﻔﺘﺤﻳ ﻂﻘﻓ ﺎﻴﻤﻳدﺎآأ ﺎﻌﺟﺮﻣ نﻮﻜﻳ نأ ﻪﻨﻣ ﺪﺼﻘﻳ ﻢﻟو ،ﻦﻴﺑرﺪﻤﻟاو ،صﺎﺼﺘﺧﻻا بﺎﺤﺻأو ناﺪﻴﻤﻟا ﻲﻓ ﻦﻴﻠﻣﺎﻌﻠﻟ ﺎﻌﺟﺮﻣ نﻮﻜﻴﻟ
ﺼﻤﻟا ﻒﻳﺮﻌﺗ ﻢﺗ ﺪﻘﻓ اﺬﻟ ،ﻲﻤﻠﻌﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﺰآاﺮﻣو تﺎﺒﺘﻜﻤﻟا ﻲﻓ ﻪﺑ ﻲﻓ بﺎﻬﺳﻹا ﻦﻋ اﺪﻴﻌﺑ ةﺮﺼﺘﺨﻣو ،ﺔﻠﻬﺳ ةرﻮﺼﺑ تﺎﺤﻠﻄ
ﺢﻠﻄﺼﻣ ﻞﻜﻟ ﺔﻘﻴﻗﺪﻟا عوﺮﻔﻟاو ﻞﻴﺻﺎﻔﺘﻟا .
ﺢﻠﻄﺼﻤﻟا ﻰﻨﻌﻣ تﺎﺒﺛإ ﻢﺗ ﺪﻗو ،ﻒﻳﺮﻌﺘﻟا ةادأ ماﺪﺨﺘﺳا نود ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻠﻟ يﺪﺠﺑﻷا ﺐﻴﺗﺮﺘﻟا ﻰﻠﻋ دﺮﺴﻤﻟا ﺪﻤﺘﻌﻳ
ﻢﺗو ،صﺎﺼﺘﺧﻻا بﺎﺤﺻﻷ ﻼﻴﻬﺴﺗ ﺎﻀﻳأ ﺔﻴﺴﻧﺮﻔﻟاو ﺔﻳﺰﻴﻠﺠﻧﻹا ﻦﻴﺘﻐﻠﻟﺎﺑ تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟﺎﺑ ﻦﻴﻘﺤﻠﻣ دﺮﺴﻤﻟا ﻦﻴﻤﻀﺗ : ﺪﺣاو
ثﻼﺜﻟا تﺎﻐﻠﻟﺎﺑ ﺢﻠﻄﺼﻤﻟا ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻟا ﻞﻴﻬﺴﺘﻟ ﻚﻟذو ،ﺔﻳﺪﺠﺑﻷا فوﺮﺤﻠﻟ ﺎﻘﻓو ﻦْﻴﺒﺗﺮﻣ ﺔﻴﺴﻧﺮﻔﻟﺎﺑ ﺮﺧﺁو ﺔﻳﺰﻴﻠﺠﻧﻹا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ
ﺮﺴﻳو ﺔﻋﺮﺴﺑ ."

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 49 pages

more...
No comment yet.
Glossarissimo!
Monolingual & multilingual resources & terminology for translators & interpreters... (glossarissimo.wordpress.com)
Your new post is loading...
Scoop.it!

(CAT) - Come ottenere il massimo dal nostro tesoretto terminolo-gico | tradinoi

(CAT) - Come ottenere il massimo dal nostro tesoretto terminolo-gico | tradinoi | Glossarissimo! | Scoop.it

"Tutti abbiamo il nostro tesoretto terminologico: risorse online tra i segnalibri del browser o semplici elenchi in formato PDF, DOC o Excel che abbiamo raccolto nel corso degli anni e salvato sul nostro disco rigido.

E quando dobbiamo consultarlo, seguiamo tutti più o meno la stessa procedura: andiamo a visitare il sito online oppure apriamo il caveau in cui si trovano i file e iniziamo la nostra caccia al tesoro quotidiana! Alcuni di noi, più esperti, usano sofisticati ..."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN) - Salt Institute | saltinstitute.org

(EN) - Salt Institute | saltinstitute.org | Glossarissimo! | Scoop.it

"Everything You Ever Wanted To Know About Salt."

Stefano KaliFire's insight:

Seen on: translationjournal.net

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN) - International Union of Pure and Applied Chemistry | iupac.org

(EN) - International Union of Pure and Applied Chemistry | iupac.org | Glossarissimo! | Scoop.it

"The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) serves to advance the worldwide aspects of the chemical sciences and to contribute to the application of chemistry in the service of Humankind. As a scientific, international, non-governmental and objective body, IUPAC can address many global issues involving the chemical sciences."

Stefano KaliFire's insight:

Seen on: translationjournal.net

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN) - Electron Microscopy, Histology, and Light Microscopy | emsdiasum.com

(EN) - Electron Microscopy, Histology, and Light Microscopy | emsdiasum.com | Glossarissimo! | Scoop.it

"A complete online Product Catalog of chemicals, supplies, accessories, and equipment for Electron and Light Microscopy, Histology, Cell Biology, Neuroscience, and all biological related research fields. At the site, you can find technical tips and recommended articles of interest, technical and product data sheets, Material Safety Data Sheets, and many revolutionary new products and exclusive items."

Stefano KaliFire's insight:

Seen on: translationjournal.net

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(PT) - Informações e Materiais sobre Química na Internet | Allchemy Web

(PT) - Informações e Materiais sobre Química na Internet | Allchemy Web | Glossarissimo! | Scoop.it

"Informações e Materiais sobre Química na Internet

Química
Geral
História, Nomenclatura, Tabelas, Estrutura, Quimiometria, Unidades, Dicionários
Bases de Dados Gerais
Segurança, Toxidez de produtos químicos
Química para o Ensino Médio
Ensino de Química Geral
Química Analítica
Química Inorgânica
Química Orgânica
Físico-Química
Bioquímica
Química Tecnológica
Meio Ambiente
Outros"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN) - Glossary of terms used in bioinorganic chemistry | International Union of Pure and Applied Chemistry

(EN) - Glossary of terms used in bioinorganic chemistry | International Union of Pure and Applied Chemistry | Glossarissimo! | Scoop.it

"The glossary contains definitions and (where needed) explanatory notes for about 400 terms used in the multidisciplinary field of bioinorganic chemistry. A need has been recognized for globally acceptable definitions of terms in this field and this glossary was compiled with the objective of fulfilling this need. It is by no means a comprehensive dictionary. The terms selected were those considered essential and/or widely used. The definitions given reflect current usage and complement IUPAC guidelines. Abbreviations and acronyms, frequently used in bioinorganic chemistry, are included."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN) - CDISC Clinical Research Glossary | appliedclinicaltrialsonline.com

(EN) - CDISC Clinical Research Glossary | appliedclinicaltrialsonline.com | Glossarissimo! | Scoop.it

"The latest version of the glossary, providing hundreds of definitions for key terminology related to clinical research."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(IT) - Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale | OPAC

(IT) - Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale | OPAC | Glossarissimo! | Scoop.it

"L'OPAC SBN consente l'accesso a 13.234.509 notizie bibliografiche, corredate da 70.506.363 localizzazioni (aggiornato al 21/07/2014)."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FR) (EN) (DE) (ES) (IT) (PDF) Contre angle omnipratique / Contra angle for general dentistry / Winkelstück / Contra ángulo para odontología general / Manipoli d'odontoiatria generale | tulsadental...

"Les contre-angles sont destinés aux soins dentaires (travail de l’émail, éviction des matières cariées, préparation des cavités et des couronnes, élimination des remplissages, finition et polissage des surfaces dentaires et de restauration), toute forme d’utilisation détournée est interdite et peut entraîner un danger.

-----------------------------------

The contra-angles are intended for dental care (enamel work, removal of caries, preparation of cavities and crowns, removal of fillings, finishing and polishing dental and restoration surfaces). Any other form of use is forbidden and can cause danger.

-----------------------------------

Die Winkelstücke sind für die zahnmedizinische Behandlung (Abtragen von Zahnschmelz, Kariesentfernung, Wurzelaufbereitung und Kronen, Ausbohren der Füllungen, Polieren, Renovation) bestimmt, jede zweckentfremdete Benutzung ist untersagt und kann gefährlich sein.

-----------------------------------

Los contra-ángulos están destinados a los cuidados dentales (cuidado del esmalte, eliminación de caries, preparación de cavidades y coronas, eliminación de empastes, acabado y pulido de las superficies de los dientes y tareas de restauración). Queda prohibido cualquier uso no detallado en las instrucciones, ya que puede acarrear riesgos.

-----------------------------------

I contrangoli sono destinati alle cure dentali (lavorazione smalto, rimozione materiale carioso, preparazione cavità e corone, eliminazione otturazioni, finitura e lucidatura superfici dentali e ricostruzioni); è vietato qualsiasi utilizzo diverso in quanto può essere fonte di pericolo."

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 68 pages

more...
Estelblau's curator insight, Today, 12:17 PM

Instrucciones de uso.

Scoop.it!

(EN) - Cable and Connector Glossary | Sling.com

(EN) - Cable and Connector Glossary | Sling.com | Glossarissimo! | Scoop.it

"Confused by all of the ports and cables on the back of your TV or Slingbox? Here's an illustrated glossary."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(IT) (DE) (FR) (RU) (EN) (PDF) - Essenze: fine porcelain stoneware | ceramichepiemme.it

"In Piemme il “Made in Italy” non è semplicemente un marchio, ma l’emblema che racchiude tutti i valori di un prodotto di alta qualità, pensato, disegnato e realizzato in Italia, nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente, grazie ad idee, creatività e tecnologie italiane; un prodotto in grado di poter esibire nel Mondo il logo “Piemme 100% Made in Italy”, un simbolo che contraddistingue e garantisce tutti i valori Piemme, i valori di una creazione 100% Made in Italy, dall’idea al prodotto finito.

In Piemme “Made in Italy” is not just a slogan, but an emblem enclosing all the values of a top-quality product, conceived, designed and manufactured in Italy, so that it is friendly both to human beings and the environment, thanks to ideas, creativity and Italian technologies; a product able to show off to the world the “Piemme 100% Madein-Italy” logo, a symbol which distinguishes and guarantees all Piemme values, the values of a 100% Made-in-Italy creation, from the idea to the final product.

Bei Piemme ist “Made in Italy” nicht nur eine Marke, sondern das Sinnbild aller Werte eines Produkts großer Qualität, das dank italienischer Ideen, Kreativität und Technologien in Italien auf “menschen-” und umweltfreundliche Art und Weise entworfen und verwirklicht wurde. Ein Produkt, das in aller Welt unter dem Logo “Piemme 100% Made in Italy” zu finden ist. Ein Symbol, das die Werte der Firma Piemme undeiner Kreation 100% Made in Italy, von der Idee bis zum Endprodukt, verkörpert und garantiert.

Chez Piemme, les mots “Made in Italy” ne désignent pas simplement une marque. Grâce à des idées, une créativité et des technologies italiennes, ces termes expriment toutes les valeurs d’un produit de grande qualité, conçu, dessiné et réalisé en Italie, dans le respect de l’homme et de l’environnement. Ce produit est digne d’afficher dans le monde le logo ‘’Piemme 100% Made in Italy’’, symbole caractérisant et assurant toutes les valeurs Piemme, les valeurs d’une création 100% Made in Italy, de l’idée au produit fini.

В компании Piemme “Сделано в Италии” – это не просто клеймо, а эмблема, объединяющая в себе все ценности изделия высокого качества, задуманного, разработанного и произведенного в Италии, заботясь о человеке и окружающей среде, благодаря итальянским идеям, творчеству и технологиям. Это продукция, которая может показывать миру логотип “ Piemme 100% сделано в Италии”, символ, отличающий и гарантирующий все ценности Piemme, ценности изделия на 100% произведенного в Италии, от идеи до готовой продукции."

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 27 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN) - Aluminum Glossary | aacoa.com

(EN) - Aluminum Glossary | aacoa.com | Glossarissimo! | Scoop.it

"Definitions of words and meanings of abbreviations related to aluminum extrusion and aluminum anodizing."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN) (FR) - European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare / Direction Européenne de la Qualité du Médicament | edqm.eu

(EN) (FR) - European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare / Direction Européenne de la Qualité du Médicament | edqm.eu | Glossarissimo! | Scoop.it

"European Pharmacopoeia site. Has some useful pdf downloads.


European organisation responsible for the European Pharmacopoeia, Control of Medicines, Certification of Suitability and HealthCare activities such as Blood Transfusion, Organ Transplantation, Pharmaceutical Care and Anti-counterfeiting. Includes publications, reference standards and other services."

Stefano KaliFire's insight:

French version

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN) - Biopharmaceutical & Life Science Products | wheaton.com

(EN) - Biopharmaceutical & Life Science Products | wheaton.com | Glossarissimo! | Scoop.it

"The Wheaton Science Catalog has good detail and pictures of a variety of lab equipment."

Stefano KaliFire's insight:

Seen on: translationjournal.net

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN) - News, Innovations, And Thought Leadership On The Water And Wastewater Industry | wateronline.com

(EN) - News, Innovations, And Thought Leadership On The Water And Wastewater Industry | wateronline.com | Glossarissimo! | Scoop.it

"Water Online is a professional web community covering the water and wastewater industry providing the latest news and technical information for water and wastewater professionals including new innovations, technologies and thought leadership."

Stefano KaliFire's insight:

Seen on: translationjournal.net

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) - Sanastokeskus TSK:n termipankki | TEPA

(FI) - Sanastokeskus TSK:n termipankki | TEPA | Glossarissimo! | Scoop.it

"TEPA on Sanastokeskus TSK:n kokoama ja ylläpitämä termipankki. Se sisältää erikoisalojen termejä ja määritelmiä, jotka esitetään monikielisinä termitietueina. Termipankin rungon muodostaa Sanastokeskuksen oma aineisto, mutta se sisältää myös muita asiantuntijoiden laatimia alakohtaisia sanastoja. TEPA-termipankki on toteutettu Kielikone Oy:n kehittämällä MOT®-sanakirjaohjelmalla.

TEPAn sanastot on yhdistelty sanastoryhmiksi aineiston lähteen perusteella. Valitsemalla sanastoryhmän Kaikki haku tehdään kaikkiin TEPAssa oleviin aineistoihin. Haun voi myös rajoittaa muihin sanastoryhmiin valitsemalla yhden tai useamman sanastoryhmän. Omat sanastoryhmänsä on Sanastokeskus TSK:n omilla sanastoilla (TSK:n sanastot), ruotsalaisen Terminologicentrum TNC:n sanastoilla (TNC:n sanastot), Kotimaisten kielten keskuksen ruotsin kielen osaston sanastoilla (Kotuksen sanastot) sekä muilla sanastoilla (Muut sanastot).

Sanastokeskus ylläpitää TEPAa maksuttomassa käytössä opetus- ja kulttuuriministeriön tuen turvin. Termipankin uudistustyöhön saatiin opetus- ja kulttuuriministeriön projektitukea vuosina 2006–2007."

Stefano KaliFire's insight:

Seen on: translationjournal.net

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN) - IUPAC Nomenclature Home Page | International Union of Pure and Applied Chemistry

(EN) - IUPAC Nomenclature Home Page | International Union of Pure and Applied Chemistry | Glossarissimo! | Scoop.it

"The full text of IUPAC and IUBMB organic and biochemical nomenclature recommendations. Recommendations on Organic & Biochemical Nomenclature, Symbols & Terminology etc."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN) - Glossary of class names of organic compounds and reactive intermediates based on structure | International Union of Pure and Applied Chemistry

(EN) - Glossary of class names of organic compounds and reactive intermediates based on structure | International Union of Pure and Applied Chemistry | Glossarissimo! | Scoop.it

"This is a glossary of terms used to denote classes of compounds, substituent groups and reactive intermediates, in contrast to individual compounds. The overwhelming majority of the terms refer to organic compounds, but a few classes that may be considered inorganic are included for convenience. The principal criterion for inclusion is that the class be definable by structure.

A class is a set of compounds sharing a common structural feature to which is attached a variable part (or parts) defining a specific compound of the class. The common feature is often a functional group to which one or a small number of variable parts are attached (e.g. aldehydes, ketones). The variable parts are in this glossary represented by hydrocarbyl groups (q.v.). The most simple representation of a class is thus defined. However membership of one class need not exclude membership of another class, and certain substitutions, as e.g. with heterocyclyl groups (q.v.) linked through a carbon atom in the R group, may be allowed. For instance, ethylamine as well as [1-(furan-2-yl)ethyl]amine and (2-methoxyethyl)amine belong to the class amines. The common feature may also be a sizeable part of the molecular structure, or a repetitive part of the molecular structure, possibly but not necessarily devoid of functionalities (e.g. steroids, terpenoids); quite often the attached variable groups may be many and of any functionality."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN) - Acronyms, Abbreviations, and Initials | appliedclinicaltrialsonline.com

(EN) - Acronyms, Abbreviations, and Initials | appliedclinicaltrialsonline.com | Glossarissimo! | Scoop.it

"Stay in the know with this list of up-to-date, commonly spoken, shortened words that are used often among clinical researchers."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN) - Gaming Glossary | Tom's Guide

(EN) - Gaming Glossary | Tom's Guide | Glossarissimo! | Scoop.it

"Over the past 35 years, video games have generated hundreds of terms that can be incomprehensible to non-players. Rather than explain these terms in every game review and game-related news piece we run, we've created a separate glossary to help you understand them.

We'll be updating this list regularly, so don't be alarmed if terms you think should be here haven't shown up yet."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(IT) (EN) (FR) (DE) (PDF) - ARMADIO REFRIGERATO / REFRIGERATED CABINET / ARMOIRE REFRIGEREE / KÜHLSCHRANK | everlasting.it

"Istruzioni per l'utilizzatore / User Instruction / Instructions pour l'utilisateur / Benutzeranleitungen"

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 18 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN) - Acoustic Glossary, Sound Vibration Definitions, Terms, Units & Parameters | Gracey & Associates

(EN) - Acoustic Glossary, Sound Vibration Definitions, Terms, Units & Parameters | Gracey & Associates | Glossarissimo! | Scoop.it

"The world of acoustics is overflowing with terms and parameters. For example; Lmax is often used to describe the maximum sound level, but was the measurement A-weighted and was a Fast, Slow or Impulsive Time Constants used. Already we have introduced several variables for one simple measurement, without mentioning the measurement duration.

To describe any A-weighted, Fast Time Constant, Maximum measurements, correctly, we should use the form LAFmax. However in the real world many people continue to use the 'simple' Lmax. Similarly the terms LA = 90 dB, 90 dBA or 90 dB(A) are often used to describe the same measured value.
This glossary is for visitors and customers who come across a term they do not know, or are not sure about. If a term is not strictly correct we do not go into great detail explaining where it differs from the strict convention, we just say what the term 'means' in the practical world. Where appropriate we also include the correct definition.
Listing terms alphabetically means some related terms are spread 'randomly' around the site. We have therefore grouped the Main Topics and Related Terms together - to see this sub-menu click here or the + sign on any page."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN) - Hot diggety dog: the language of hotdogs | oxforddictionaries.com

(EN) - Hot diggety dog: the language of hotdogs | oxforddictionaries.com | Glossarissimo! | Scoop.it

"In my local supermarket there is a section of shelving devoted to sausages in tins and jars. American-style hot dogs whose label reveals them to be made in England from mechanically recovered turkey, frankfurters made from slightly more identifiable meats, Bockwurst from Germany, and jars of Polish kiełbasa. European harmony expressed through the medium of processed meat products.

As a Brit who grew up in a rural environment, these uniform sausages with their smoky flavours and smooth consistency could hardly differ more from the chunky butcher’s sausages of my upbringing. A banger with strong English mustard in a wholemeal bun is as far away from a ..."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) - Sisäiseen valvontaan ja tarkastukseen liittyvää sanastoa | codeofconduct.fi

(FI) - Sisäiseen valvontaan ja tarkastukseen liittyvää sanastoa | codeofconduct.fi | Glossarissimo! | Scoop.it

"Sisäinen valvonta ja siihen liittyvä perusterminologia."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN) - The Sheffield Chemdex: the directory of chemistry on the WWW since 1993 | chemdex.org

(EN) - The Sheffield Chemdex: the directory of chemistry on the WWW since 1993 | chemdex.org | Glossarissimo! | Scoop.it

"(EN) - The Sheffield Chemdex: the directory of chemistry on the WWW since 1993 (chemdex.org)"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(DE) (EN) - Rubber Glossary / Gummi Lexikon | rubberlining.de

(DE) (EN) - Rubber Glossary / Gummi Lexikon | rubberlining.de | Glossarissimo! | Scoop.it

English version

Stefano KaliFire's insight:

Seen on: translationjournal.net

more...
No comment yet.