Glossarissimo!
174.1K views | +4 today
Glossarissimo!
Monolingual & multilingual resources & terminology for translators & interpreters... (glossarissimo.wordpress.com)
Your new post is loading...
Scoop.it!

(SL) - REACH – Uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij | EU-OSHA

(SL) - REACH – Uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it

"Uredba REACH je uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij. V okviru enotnega sistema za registracijo, evalvacijo in avtorizacijo kemikalij morajo biti informacije o tveganjih, ki izhajajo iz določenih snovi, in obvladovanju teh tveganj predložene v celotni proizvodni verigi.
Uredba REACH od podjetij ali posameznikov, ki med svojimi industrijskimi ali poklicnimi dejavnostmi uporabljajo kemikalijo, bodisi posamezno bodisi v zmesi, še zahteva, da informacije sporočajo proizvajalcem kemikalij ali Evropski agenciji za kemikalije ECHA . Ta podjetja se imenujejo nadaljnji uporabniki. Nadaljnji uporabniki imajo pomembno vlogo pri spodbujanju varne uporabe kemikalij z uvajanjem varne uporabe v njihovih lastnih prostorih ter sporočanjem pomembnih informacij svojim dobaviteljem in strankam."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(SL) - CLP – razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi - Varnost in zdravje pri delu | EU-OSHA

(SL) - CLP – razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi - Varnost in zdravje pri delu | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it

Z uredbo CLP (razvrščanje, označevanje in pakiranje) (ES) št. 1272/2008 se prejšnja zakonodaja EU usklajuje s sistemom GHS (globalno usklajenim sistemom za razvrščanje in označevanje kemikalij), tj. sistemom Združenih narodov za opredelitev nevarnih kemikalij in obveščanje uporabnikov o teh nevarnostih. Uredba CLP je povezana tudi z zakonodajo REACH.

  • Uredba (ES) št. 1272/2008 
  • Zakonodaja REACH
more...
No comment yet.
Scoop.it!

(SL) (PDF) - Vodnik po kampanji — Obvladajmo stres za zdrava delovna mesta | healthy-workplaces.eu

(SL) (PDF) - Vodnik po kampanji — Obvladajmo stres za zdrava delovna mesta | healthy-workplaces.eu | Glossarissimo! | Scoop.it

"Ključna naloga kampanje za obdobje 2014–2015 z naslovom „Obvladajmo stres za zdrava delovna mesta“ je ozaveščati o stresu in psihosocialnih tveganjih na delovnem mestu ter spodbuditi delodajalce, vodstvo, delavce in njihove predstavnike, da sodelujejo pri obvladovanju teh tveganj.

Vodnik po kampanji predstavlja glavna načela in cilje kampanje Obvladajmo stres. Vključuje pa tudi opredelitev pojmov stres in psihosocialna tveganja ter vsebuje uporabna dejstva in podatke, ki vam bodo pomagali pri dejavnostih ozaveščanja."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(SL) - Evropska zakonodaja o varnosti in zdravstvena zakonodaja — Varnost in zdravje pri delu | EU-OSHA

(SL) - Evropska zakonodaja o varnosti in zdravstvena zakonodaja — Varnost in zdravje pri delu | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it

"Na podlagi člena 153 Pogodbe o delovanju Evropske unije (prejšnjega člena 137 PES) je bil sprejet širok nabor ukrepov Skupnosti na področju varnosti in zdravja pri delu. Evropske direktive so pravno zavezujoče in države članice jih morajo prenesti v nacionalno zakonodajo."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN) (SL) - ANIMAL NOMENCLATURE AND TERMINOLOGY / ŽIVALSKO IZRAZJE IN POIMENOVANJE | Tomaž BARTOL

(EN) (SL) - ANIMAL NOMENCLATURE AND TERMINOLOGY / ŽIVALSKO IZRAZJE IN POIMENOVANJE | Tomaž BARTOL | Glossarissimo! | Scoop.it

"ANIMAL NOMENCLATURE AND TERMINOLOGY

English-Slovenian terms for gender, age, adjectives, groups, sounds, birth, and a multilingual glossary of common names of animals

ŽIVALSKO IZRAZJE IN POIMENOVANJE
Angleško-slovenski izrazi za spol, starost, pridevnike, skupine, oglašanje, porod ter večjezični geslovnik imen živali

doc. dr. Tomaž BARTOL (Tomaz BARTOL), dipl. ing. zoot.
Assist. Prof., Head of the Chair of Information Science, Agronomy Department
Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, SLOVENIA"

Stefano KaliFire's insight:

Seen on: inboxtranslation.com

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(SL) – Besedilni korpus na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU - Naslovna stran | Nova beseda

(SL) – Besedilni korpus na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU - Naslovna stran | Nova beseda | Glossarissimo! | Scoop.it

"Laboratorij za korpus slovenskega jezika korpus, nova beseda, slovenian language Korpus besed slovenskega jezika"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(DE)-(IT)-(FR)-(EN)-(ES)-(SL)-(XLS) – Multilingual Vocabulary Snow and Avalanches | Nivologia e meteorologia alpina

(DE)-(IT)-(FR)-(EN)-(ES)-(SL)-(XLS) – Multilingual Vocabulary Snow and Avalanches | Nivologia e meteorologia alpina | Glossarissimo! | Scoop.it

"Multilingual Vocabulary Snow and Avalanches – Mehrsprachiges Wörterbuch Schnee und Lawinen, Lawinenkunde – Vocabolario multilingue Neve e Valanghe, nivologia, nivologico – Dictionnaire plurilingue Neige et Avalanches – Multilingual vocabulary Snow and Avalanches – Vocabulario multilingüe Nieve y Avalanchas – Vveccjeziccni slovar Sneg in Plazovi"

Stefano KaliFire's insight:

Excel file, 1415 records

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(SL) – Slovar slovenskega knjižnega jezika | Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

(SL) – Slovar slovenskega knjižnega jezika | Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU | Glossarissimo! | Scoop.it

"Spletna izdaja Ta izdaja je vsebinsko enaka prvotiskom iz 1970, 1975, 1979, 1985 in 1991, ponatisoma iz 1997 in 2008 ter digitalnima izdajama iz 1998 in 2000. Ljubljana 2000 Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU ..."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(SK)-(SL)-(MT)-(CS) - Temporary agents selection procedure | europa.eu

(SK)-(SL)-(MT)-(CS) - Temporary agents selection procedure | europa.eu | Glossarissimo! | Scoop.it

"Temporary agent selection procedures will be held for interpreters for the European Commission's Directorate General for Interpretation for the following languages:


Slovak
Slovene
Maltese
Czech"

Stefano KaliFire's insight:

Deadline for application 15 March

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(MULTI) – Online Textile Dictionary - Multimedia and internet guide for international textile trade | texsite.info

(MULTI) – Online Textile Dictionary - Multimedia and internet guide for international textile trade | texsite.info | Glossarissimo! | Scoop.it

"Online Textile Dictionary (Multimedia and internet guide for international textile trade) – 16 languages, 2000 terms, hundreds of pictures – Dizionario tessile online – Textilní výkladový slovník – Textilwörterbuch mit Sacherklärungen – Diccionario textil – Textilný výkladový slovník – Dicionário de definições do ramo têxtil – Dictionnaire explicatif des termes textiles – Tekstilni razlagalni slovar – Textilipari magyarázó szótár – Tekstilinis aiškinamasis žodynas – Włókienniczy słownik opisowy – Dicţionar textil online – Интернет терминологичен речник в областта на текстила – Online Λεξικό Κλωστοϋφαντουργίας – İnternet Erişimli Tekstil Sözlüğü"

Stefano KaliFire's insight:

Languages: CS - EN - DE - ES - SK - PT - FR - SL - HU - LT - PL - RO - BG - EL - TR - IT 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(SL)-(DE)-(EN)-(PDF) - Dictionary - Wörterbuch - Slovarji | slovarji.info

(SL)-(DE)-(EN)-(PDF) - Dictionary - Wörterbuch - Slovarji | slovarji.info | Glossarissimo! | Scoop.it

Collection of dictionaries in English, German, and Slovene language

Stefano KaliFire's insight:

More PDF here: http://slovarji.info/dictionaries/

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(SL) - Reverse dictionary of Slovenian language - Odzadnji slovar slovenskega jezika | M. Hajnšek-Holz and P. Jakopin

(SL) - Reverse dictionary of Slovenian language - Odzadnji slovar slovenskega jezika | M. Hajnšek-Holz and P. Jakopin | Glossarissimo! | Scoop.it

"Slovar slovenskega knjižnega jezika - Fran Ramovš Institute of Slovenian Language, ZRC SAZU (Milena Hajnšek-Holz and P. Jakopin)"

more...
No comment yet.
Curated by Stefano KaliFire
Monolingual & Multilingual Resources & Terminology 4 Translators & Interpreters