"In 1999 the Global Fire Monitoring Center (GFMC) was entrusted by the FAO to develop an update of the 1986 version of the FAO Wildland Fire Management Terminology. The revised version with English definitions and partial translation to French, Spanish, and German has been continuously updated and is available since December 2003 as an internet-based glossary. With the increasing dialogue between fire scientists and fire management experts and the exchange of personnel between the Russian Federation and Western countries starting in the 1990s the need became obvious to improve the understanding of a clearly defined terminology in the field of fire science and fire management.

---------------------

В 1999 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) поручила Центру глобального мониторинга пожаров (Global Fire Monitoring Center - GFMC)1
обновить словарь лесопожарной терминологии ФАО версии 1986 года. Доработанные варианты определений на английском языке и частично на французском, испанском и немецком языках постоянно обновлялись и доступны с декабря 2003 года в качестве Интернет-словаря. Всвязи с развитиеммеждународных отношениймеждуРоссией и западными странами, начиная с 1990-х годов, стало очевидно, что необходимо совершенствовать понимание четко определенной терминологии в области лесопожарных исследований и управления пожарами.

---------------------

1999 онд Дэлхийн түймрийн мониторингийн төв (Global Fire Monitoring Center - GFMC)1 нь Дэлхийн Хүнс, Хөдөө аж ахуйн байгууллагаас 1986 онд гаргасан Байгалийн түймрийн менежментийн нэр томъёоны тайлбар толь бичгийг шинэчлэн гаргах үүргийг хүлээсэн юм. Энэхүү Англи тайлбар бүхий хянан засварласан хувилбараас Франц, Испани, Герман хэлнээ хэсэгчлэн хөрвүүлж, үргэлжлүүлэн сайжруулсаар 2003 оноос интернетэд суурилсан тайлбар толь бичиг байдлаар олны хүртээл болгосон. 1990-ээд оноос ОХУ болон Барууны орнуудын ойн түймрийн судлаачид, мэргэжилтнүүдийн хамтын ажиллагаа, эрчимжсэнээр түймэр судлал болон түймрийн менежментийн салбарын нэр томъёог нарийвчлан тодорхойлж, сайжруулах зайлшгүй шаардлага бий болов.""