Glossarissimo!
173.0K views | +14 today
Glossarissimo!
Monolingual & multilingual resources & terminology for translators & interpreters... (glossarissimo.wordpress.com)
Your new post is loading...
Scoop.it!

(CS) - Nařízení REACH – nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | EU-OSHA

(CS) - Nařízení REACH – nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it

"REACH je akronym používaný pro nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (z angl. Regulation for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). V rámci jednotného systému pro registraci, hodnocení a povolování chemických látek musí být informace o rizicích, které látky představují, a o doporučeném způsobu jejich řízení poskytovány v celém výrobním řetězci.
Nařízení REACH také vyžaduje, aby podniky nebo jednotlivci, kteří během své průmyslové nebo profesní činnosti používají určitou chemickou látku, a to samostatně nebo ve směsi, předávali příslušné informace výrobcům chemických látek nebo Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) . Tyto podniky jsou označovány jako následní uživatelé. Následní uživatelé hrají klíčovou úlohu při prosazování bezpečného používání chemických látek, protože zavádějí bezpečné používání ve svých vlastních provozech a sdělují užitečné informace dodavatelům i svým zákazníkům.
Toto nařízení také přímo souvisí s nařízením o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP), které stanoví standardní věty o nebezpečnosti, pokyny pro bezpečné zacházení a výstražné symboly, které jsou důležitým zdrojem informací pro ochranu na pracovišti."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CS) - CLP – klasifikace, označování a balení látek a směsí - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | EU-OSHA

(CS) - CLP – klasifikace, označování a balení látek a směsí - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP) slaďuje předchozí právní předpisy EU se systémem GHS (globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek), což je systém Organizace spojených národů pro identifikaci nebezpečných látek a informování uživatelů o těchto nebezpečích. Souvisí také s právními předpisy, které se týkají nařízení REACH.

  • Nařízení (ES) 1272/2008 
  • Právní předpisy týkající se nařízení REACH
more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CS) (EL) (EN) (FI) (HU) (LT) (LV) (MT) (SK) (PDF) - E-fact 62 - Safe maintenance: working with contractors and subcontractors | EU-OSHA

(CS) (EL) (EN) (FI) (HU) (LT) (LV) (MT) (SK) (PDF) - E-fact 62 - Safe maintenance: working with contractors and subcontractors | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it
Maintenance is a generic term for a variety of tasks carried out in all sectors and all kinds of working environments. Corrective as well as preventive maintenance, is a typical ancillary activity that enterprises outsource by contracting external service providers. Depending on the work environment and activity performed, maintenance workers are exposed to a variety of hazards and risk factors. Some of these risk factors affect the health of workers mainly in the long term, while others are the cause of work accidents.
Stefano KaliFire's insight:

Languages:CS | EL | EN | FI | HU | LT | LV | MT | SK

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CS) (PDF) - Slovník sociálního zabezpečení | Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

"U příležitosti 25. výročí od vzniku České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a 90 let od vzniku prvního moderního zákona o  sociálním pojištění na  našem území, jsme pro vás připravili Slovník sociálního zabezpečení. Jde o historicky první publikaci tohoto typu, kterou vydáváme, a v níž vysvětlujeme nejdůležitější pojmy z důchodového a nemocenského pojištění, sociálních dávek, zaměstnanosti, sociálních služeb a mnoha dalších oblastí sociální sféry. Slovník je zpracován tak, aby ve srozumitelné formě zejména široké veřejnosti přiblížil pojmy, které mohou být někdy složité na pochopení. Šlo nám hlavně o to, aby se čtenář v problematice rychle zorientoval, a také aby se dozvěděl, kde může najít podrobnější informace."

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 131 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CS) - Vysvětlení častých pojmů souvisejících se zdravím či výživou | Kurzy ATAC

(CS) - Vysvětlení častých pojmů souvisejících se zdravím či výživou | Kurzy ATAC | Glossarissimo! | Scoop.it

"Kurzy Martina Jelínka pro zdravé tělo i mysl - Jak zdravě jíst. Jak zhubnout. Jak získat celostní pohled na zdraví."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CS) (DOC) - ADR 2013: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí | mdcr.cz

(CS) (DOC) - ADR 2013: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí | mdcr.cz | Glossarissimo! | Scoop.it

"01_Titul a Obsah ADR 2013

02_ADR 2013 Část 1
03_ADR 2013 Část 2
04_ADR 2013 Část 3
05_ADR 2013 Část 3 - tab. 3.2 A
06_ADR 2013 Část 3
07_ADR 2013 Část 3 - tab.3.2 B
08_ADR 2013 Část 3
09_ADR 2013 Část 4
10_ADR 2013 Část 5
11_ADR 2013 Část 6
12_ADR 2013 Část 7
13_ADR 2013 Část 8
14_ADR 2013 Část 9

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CS) (EN) (PDF) - ELGPN Glosář | elgpn.eu

"Glosář připravila Evropská síť politik celoživotního poradenství (ELGPN)"

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 46 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CS) - Slovník pojmů z parlamentní praxe | Senát PČR

(CS) - Slovník pojmů z parlamentní praxe | Senát PČR | Glossarissimo! | Scoop.it

"Informační zdroj přinášející pravidelné informace o práci horní parlamentní komory (Senátu)"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CS) (PDF) - Průvodce kampaní — Zdravé pracoviště zvládne i stres | healthy-workplaces.eu

(CS) (PDF) - Průvodce kampaní — Zdravé pracoviště zvládne i stres | healthy-workplaces.eu | Glossarissimo! | Scoop.it

"Hlavním úkolem kampaně „Zdravé pracoviště zvládne i stres” pro období 2014–2015 je zvýšit povědomí o stresu a psychosociálních rizicích na pracovišti a motivovat zaměstnavatele, manažery i zaměstnance a jejich zástupce, aby spolupracovali na řízení těchto rizik.

Průvodce kampaní představuje hlavní zásady a cíle kampaně. Zahrnuje definice stresu a psychosociálních rizik a obsahuje užitečná fakta a čísla, která vám pomohou s činnostmi pro zvýšení povědomí."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CS) - Evropské právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví — Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | EU-OSHA

(CS) - Evropské právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví — Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it

"Celá řada opatření Společenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byla přijata na základě článku 153 Smlouvy o fungování Evropské unie (původně článek 137 Smlouvy o ES). Evropské směrnice jsou právně závazné a členské státy je musí provést ve svých vnitrostátních právních předpisech."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(SV) (CS) (PL) (PT) (ZH) (AR) - IC-inspelare / Digitální záznamník / Dyktafon cyfrowy / Gravador de IC / IC 录音机 | Panasonic

"Panasonic RR-XS410 4 GB Personal IC Digital Voice Recorder Operation Manual in 6 languages"

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 170 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CS)-(EN) – Slovník matematické terminologie | Michal Novák & Petra Langerová

(CS)-(EN) – Slovník matematické terminologie | Michal Novák & Petra Langerová | Glossarissimo! | Scoop.it

"Slovník je primárně přizpůsoben potřebám Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně (FEKT VUT). Členění pojmů do oblastí matematiky a úrovní obtížnosti nemusí odpovídat Vašim zkušenostem. Pojmem předmět se rozumí předmět vyučovaný na FEKT VUT. Řazení podle předmětů je pouze orientační – doporučujeme zaškrtnout volbu prerekvizity. Text uvedený jako obvyklý význam pojmu slouží pro snazší orientaci ve výpisu a pro vyjasnění různých překladů téhož pojmu. Zařazení relevantních příkazů matematických programů má za cíl usnadnit práci s nimi a orientaci v jejich nápovědě – v některých případech proto mohou být uvedeny pouze nejdůležitější, resp. nejběžnější příkazy. Slovník obsahuje cca 2400 hesel."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CS) - Zákony pro lidi - Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění | zakonyprolidi.cz

(CS) - Zákony pro lidi - Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění | zakonyprolidi.cz | Glossarissimo! | Scoop.it

"Platné právo České republiky v provedení pro lidi a zdarma. Úplná znění všech předpisů Sbírky zákonů ČR v aktuální konsolidované podobě.

 

Zákony pro lidi
Zákony pro lidi Vám přináší předpisy Sbírky zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění.
Zdarma, bez registrace, s jednoduchou obsluhou, zkrátka "pro lidi".

 

Sbírka zákonů ČR
archiv Sbírky zákonů České republiky od roku 1945 uspořádaný po ročnících; rychlý přístup k aktuálním konsolidovaným znění všech zákonů, vyhlášek, nařízení a jiných norem

 

Právní oblasti
podrobný strukturovaný rejstřík právních oblastí s přiřazenými předpisy

 

Nové vyhlášené předpisy
seznam nově vyhlášených předpisů ve Sbírce zákonů

 

Nové účinné předpisy
seznam nových účinných právních předpisů

 

Nová konsolidovaná znění
seznam nově aktualizovaných znění právních předpisů"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CS)-(DE) - Tschechische Ortsnamen in Niederösterreich | Exonyme

(CS)-(DE) - Tschechische Ortsnamen in Niederösterreich | Exonyme | Glossarissimo! | Scoop.it

"Tschechische Ortsnamen in Niederösterreich

Tschechische ON in Niederösterreich

Entnommen aus: ehem. Exonyme-Forum (Parsimony)/K. Badenheuer
Geschrieben von: V.Mandoki am 25. Februar 2006
diakritische Zeichen korrigiert von: Martin Pröhl am 30. Juni 2008"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CS)-(DE) – Fußball-Wörterbuch | Deutsch-Tschechische Fußballschule

(CS)-(DE) – Fußball-Wörterbuch | Deutsch-Tschechische Fußballschule | Glossarissimo! | Scoop.it

"Česko-německá fotbalová škola je celoevropsky jedinečný projekt na podporu mladých talentů. České a německé děti společně trénují fotbal a souběžně navštěvují jazykový kurz. Díky tomu rozvíjejí nejen svůj fotbalový talent, ale zároveň se seznámí i s jazykem a kulturou sousední země. Myšlenka je jednoduchá a má úspěch: dnes již ve fotbalové škole nejsou skoro žádná volná místa. Někteří rodiče dokonce neváhají vozit své děti na trénink 130 km."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN)-(CS) – English-Czech dictionary, mostly environment | EnviWeb

(EN)-(CS) – English-Czech dictionary, mostly environment | EnviWeb | Glossarissimo! | Scoop.it

"Tento on-line slovník momentálně obsahuje přes 140 000 unikátních výrazů. Založeno na projektu GNU/FDL Anglicko-Český slovník Seznam anglických odborných termínů s tématikou životního prostředí"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CS)-(DE)-(HU)-(PL)-(RU)-(SK) – Wörterbuch der paläographischen terminologie | webpark.cz

(CS)-(DE)-(HU)-(PL)-(RU)-(SK) – Wörterbuch der paläographischen terminologie | webpark.cz | Glossarissimo! | Scoop.it

"Wörterbuch der paläographischen terminologie – slovník paleografické terminologie – slovník paleografickej terminológie – словарь палеографической терминологии – polskie terminy paleograficzne – ограничительные линии или линии разлиновки, paginácia, text na stránce, w jednej kolumnie írástükör egy kolumnás, wcięta od lewej/ od prawej, In Spalten, gespaltet, spältig"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CS)-(EN) – Velký lékařský slovník online | Maxdorf

(CS)-(EN) – Velký lékařský slovník online | Maxdorf | Glossarissimo! | Scoop.it

"type lekarsky slovnik online. very good and explicite medical dictionnary for wide public as well as for the specialists."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CS)-(DE) – Fachsprache Jura | Universität Regensburg

(CS)-(DE) – Fachsprache Jura | Universität Regensburg | Glossarissimo! | Scoop.it

"Die „Deutsch-Tschechische Rechtssprache“ ist ein interaktives, webbasiertes Lernprogramm, das einen umfassenden Einblick in das Rechtssystem und die Rechtskultur der Tschechischen Republik gibt. Das Lernprogramm ist für den fachspezifischen Sprachunterricht an Hochschulen sowie für das Selbststudium geeignet."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CS)-(DE)-(PDF) – Německo-český slovník pivovarský | J. Vedral

"Würzekochzeit f doba chmelovaru, Whirlpoolrast f odpočinek ve vířivé kádi, rotierender Spritzkopf m rotační vstřikovací hlavice, ringförmiges Anschwänzrohr n kruhové kropidlo ..."

Stefano KaliFire's insight:

PDF, 18 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CS)-(DE)-(PL)-(PDF) – Hochwasserschutz an der Oder | Oderregio.org

"Hochwasser Powódź Povodeň. Erklärungen und Vokabeln in drei Sprachen zu Hochwasserschutz, Verwaltungs- und Planungssystemen ..."

Stefano KaliFire's insight:

PDF, 30 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CS)-(EN)-(FR)-(DE) – Zkratky v zeměměřictví a katastru nemovitostí | Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

(CS)-(EN)-(FR)-(DE) – Zkratky v zeměměřictví a katastru nemovitostí | Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický | Glossarissimo! | Scoop.it

"Terminologický slovník Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického.

 

Seznam zkratek a zkratkových slov užívaných v zeměměřictví a katastru nemovitostí, zahrňuje také zrkatky v AJ, FJ a NJ."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CS)-(EN)-(FR)-(DE)-(RU)-(SK) – Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí | Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

(CS)-(EN)-(FR)-(DE)-(RU)-(SK) – Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí | Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního | Glossarissimo! | Scoop.it

"Terminologický slovník Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického.

 

Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí je zpracováván Terminologickou komisí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v deseti zvolených oborech, kterými jsou: fotogrammetrie a dálkový průzkum Země (symbol oboru F), geodezie (G), geografická informace (GI), inženýrská geodezie (IG), kartografie (K), katastr nemovitostí (KN), mapování (M), metrologie (MET), přístrojová technika (P) a teorie chyb (TCH). V současné době obsahuje 2452 termínů, jimž je přiřazeno 2613 výkladů"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CS)-(RU) – Русско-чешский религиозный словарь с толкованием и приложением | Жилкин Владимир Николаевич

(CS)-(RU) – Русско-чешский религиозный словарь с толкованием и приложением | Жилкин Владимир Николаевич | Glossarissimo! | Scoop.it

"Словарь представляет собой попытку сопоставления на русском и чешском языках преимущественно христианских религиозных понятий и терминов, относящихся к трем основным направлениям христианства: православию, католицизму и протестантизму"

more...
No comment yet.
Curated by Stefano KaliFire
Monolingual & Multilingual Resources & Terminology 4 Translators & Interpreters